Plaatsen in Friesland

Friesland kennen de meeste mensen van Friese koeien en paarden, de Friese meren en Doutzen Kroes. En dat zijn niet bepaald de slechtste onderdelen van Friesland, al is er meer te zien en te doen.

Het Bildt

Het Bildt is een klein gebied boven Leeuwarden. Het wijkt sterk af van de rest van Friesland. Zo wordt er onder andere geen Fries gesproken, maar Bildts en de oorsprong van de bewoners ligt in Holland. Het gebied is ontstaan door de stapsgewijze inpoldering van de Waddenzee.

 • Minnertsga
 • Nij Altoenae
 • Oudebildtzijl
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Vrouwenparochie
 • Westhoek

Midden-Friesland

In Midden-Friesland ligt provinciehoofdstad Leeuwarden. Het is beslist niet de grootste provinciehoofdstad van Nederland, maar een bezoek zeker waard. Daarnaast zijn Sneek, Bolsward en Joure in Midden-Friesland te vinden. Meer geïnteresseerd in water en watersport? Samen met regio Zuidwest Friesland zijn hier meer dan genoeg meren te vinden.

 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Aldeboarn
 • Baard
 • Bears
 • Boazum
 • Boksum
 • Bolsward
 • Boornzwaag
 • Britswert
 • Broek
 • Burgwerd
 • Dearsum
 • Eagum
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Easterwirrum
 • Friens
 • Gauw
 • Gersloot
 • Goaiïngea
 • Goingarijp
 • Goutum
 • Grou
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Hempens
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hilaard
 • Hinnaard
 • Idaerd
 • Iens
 • Itens
 • Jellum
 • Jirnsum
 • Jorwert
 • Joure
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Leons
 • Luinjeberd
 • Lytsewierrum
 • Mantgum
 • Nes
 • Nieuwebrug
 • Nijland
 • Offingawier
 • Poppenwier
 • Raerd
 • Reahûs
 • Reduzum
 • Rien
 • Skarsterbrêge
 • Sibrandsbuorren
 • Skearnegoutum
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Swichum
 • Teerns
 • Terband
 • Terherne
 • Terkaple
 • Tersoal
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Toppenhuzen
 • Twellegea
 • Yndyk
 • Vegelinsoord
 • Warstiens
 • Warten
 • Weidum
 • Wergea
 • Wiuwert
 • Wirdum
 • Wommels
 • Wytgaard

Noord-Friesland

Noord-Friesland is in de loop van de jaren ontstaan door verdergaande inpolderingen van de Waddenzee. Nogal wat mensen zullen deze streek alleen bezoeken om vanuit Holwerd de boot naar Ameland te pakken. Toch is een plaats als Bolsward ook alleraardigst en een bezoek meer dan waard. Aan de uiterste oostzijde, op de grens met provincie Groningen, is Nationaal park Lauwersmeer te vinden.

 • Aalsum
 • Alde Leie
 • Anjum
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Britsum
 • Burdaard
 • Cornjum
 • Dokkum
 • Ee
 • Engwierum
 • Faugum
 • Ferwert
 • Finkum
 • Foudgum
 • Ginnum
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumhuizen
 • Hantumeruitburen
 • Hegebeintum
 • Hiaure
 • Hijum
 • Holwerd
 • Jannum
 • Jelsum
 • Jilsum
 • Jouswier
 • Lichtaard
 • Marum
 • Metslawier
 • Miedum
 • Moddergat
 • Morra
 • Lekkum
 • Nes
 • Niawier
 • Lioessens
 • Oosternijkerk
 • Oostrum
 • Paesens
 • Raard
 • Reitsum
 • Sibrandshus
 • Snakkerburen
 • Stiens
 • Ternaard
 • Waaxens
 • Wanswert
 • Wetsens
 • Wierum
 • Wyns

Noordwest Friesland

Hoofdattracties in Noordwest Friesland zijn zonder twijfel Franeker met het Planetarium Eise Eisinga en Harlingen. Vanaf Harlingen kun je de boot pakken naar Vlieland en Terschelling, maar ook een uitstapje maken op de Waddenzee en met een beetje geluk heel veel zeehonden spotten.

 • Achlum
 • Arum
 • Baaium
 • Beritsum
 • Biessum
 • Bitgum
 • Bitgummolen
 • Blessum
 • Boer
 • Breezanddijk
 • Deinum
 • Dongjum
 • Drondryp
 • Firdgum
 • Franeker
 • Harlingen
 • Herbaijum
 • Huns
 • Ingelum
 • Kimswerd
 • Kleaster-Lidium
 • Marsum
 • Menaam
 • Midlum
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Tzummarum
 • Waaksens
 • Wier
 • Wijnaldum
 • Witmarsum
 • Wjelsryp
 • Zurich
 • Zweins

Waddeneilanden (Friese)

De Friese Waddeneilanden bestaan uit Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het waddeneiland Texel valt onder Noord-Holland en dat eiland kent een heel ander karakter dan de Friese die hieronder staan opgesomd.

 • Vlieland
  • Oost-Vlieland
 • Terschelling
  • Baaiduinen
  • Formerum
  • Hee
  • Hoorn
  • Kaard
  • Kinnum
  • Landerum
  • Lies
  • Midsland
  • Oosterend
  • Striep
  • West-Terschelling
 • Ameland
  • Ballum
  • Buren
  • Hollum
  • Nes
 • Schiermonnikoog
  • Schiermonnikoog

Zuidoost Friesland

In Zuidoost Friesland zijn als hoofdplaatsen Heerenveen en Wolvega te vinden. Watersporters kunnen aan de westzijde van dit gebied hun hart ophalen op het grote Tjeukemeer.

 • Bantega
 • Blesdijke
 • Boijl
 • Bontebok
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • Delfstrahuizen
 • Easterga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Follega
 • Haskerhorne
 • Heerenveen
 • Katlijk
 • Langelille
 • Midam
 • Munnekeburen
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nijehaske
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Nijeholtwolde
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oosterstreek
 • Oosterzee
 • Oranjewoud
 • Oudehaske
 • Oudeschoot
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Peperga
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Scherpenzeel
 • Sintjohannesga
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Zandhuizen

Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland is een streek die zoals de naam al aangeeft in het zuidwesten van Friesland ligt. Het gebied wordt gevormd door de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.

 • Abbegea
 • Allingawier
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Blauhuis
 • Cornwerd
 • De Gaastmar
 • De Hommerts
 • Dedgum
 • Dijken
 • Donlaga
 • Drylts
 • Easthim
 • Elahuizen
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Greonterp
 • Harich
 • Heech
 • Hemelum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kolderwolde
 • Koudum
 • Koufurderigge
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Mirns
 • Molkwerum
 • Nijemirdum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Parrega
 • Piaam
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sanfirden
 • Schraard
 • Sint Nicolaasga
 • Sloten
 • Sondel
 • Smelbruge
 • Stavoren
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Waldsein
 • Warns
 • Westhem
 • Wijckel
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2020-1
Datum laatste update: 15 mei 2020