Plaatsen in Friesland

Friesland kennen de meeste mensen van Friese koeien en paarden, de Friese meren en Doutzen Kroes. Dat zijn niet bepaald de slechtste onderdelen van Friesland, al is er heel wat meer te zien en te doen.

Friese Wouden

Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland. In tegenstelling tot het westelijk deel van Friesland, dat uit kleigrond met uitgestrekte weilanden en bijbehorende koeien en paarden bestaat, bestaat dit gebied uit zandgronden. Het is meer een coulisselandschap waarin houtwallen en stukjes bos zorgen voor onderbrekingen in de horizon terwijl toch leuke doorkijkjes ontstaan. Een ideale combinatie dus van bos, waar je soms niet veel verder dan 2 boomrijen dik kunt kijken, en een open weilandenlandschap dat dodelijk saai kan zijn.

Kollumerland en Nieuwkruisland

 • Augsbuurt
 • Burum
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Munnekezijl
 • Oudwoude
 • Triemen
 • Veenklooster
 • Warfstermolen
 • Westergeest
 • Zwagerbosch

Dantumadeel

 • Broeksterwoude
 • Damwoude
 • De Valom
 • De Westereen
 • Driesum
 • Rinsumageest
 • Roodkerk
 • Sijbrandahuis
 • Veenwouden
 • Wouterswoude

Achtkarspelen

 • Achtkarspelen
 • Augustinusga
 • Boelenslaan
 • Buitenpost
 • Drogeham
 • Harkema
 • Kootstertille
 • Stroobos
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Twijzel
 • Twijzelerheide

Opsterland

Bakkeveen
Beetsterzwaag
Frieschepalen
Gorredijk
Hemrik
Jonkersland
Langezwaag
Lippenhuizen
Luxwoude
Nij Beets
Olterterp
Siegerswoude
Terwispel
Tijnje
Ureterp Oerterp
Wijnjewoude

Smallingerland

 • Boornbergum
 • De Tike
 • De Trisken
 • De Veenhoop
 • De Wilgen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Goëngahuizen
 • Houtigehage
 • Kortehemmen
 • Nijega
 • Opeinde
 • Oudega
 • Rottevalle
 • Smalle Ee

Tietjerksteradeel

 • Bergum
 • Eernewoude
 • Eestrum
 • Hardegarijp
 • Garijp
 • Giekerk
 • Molenend
 • Noordbergum
 • Oenkerk
 • Oostermeer
 • Oudkerk
 • Rijperkerk
 • Suameer
 • Suawoude
 • Tietjerk
 • Wijns

Ooststellingwerf

 • Appelscha
 • Donkerbroek
 • Elsloo
 • Fochteloo
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Makkinga
 • Langedijke
 • Nijeberkoop
 • Oldeberkoop
 • Oosterwolde
 • Ravenswoud
 • Waskemeer

Heerenveen

 • Hoornsterzwaag
 • Jubbega
 • Oudehorne

Gaasterland

Gaasterland ligt in het zuiden van Friesland, tegen het IJsselmeer tussen Lemmer en Stavoren. Het maakt onderdeel uit van het grotere Zuidwest Friesland en wijkt qua landschap behoorlijk af van de rest van Friesland. Gaasterland is namelijk licht heuvelachtig en bosrijk, terwijl elders uitgestrekte weilanden met bijbehorende Friese koeien het beeld van Friesland domineren. Het is daarmee een mooi vakantiegebied en is dan ook bij veel binnenlandse vakantiegangers in trek.

 • Bakhuizen
 • Balk
 • Elahuizen
 • Harich
 • Hemelum
 • Kolderwolde
 • Mirns
 • Nijemirdum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sloten
 • Sondel
 • Tjerkgaast
 • Warns
 • Wijckel
 • Ypecolsga

Het Bildt

Het Bildt is een klein gebied boven Leeuwarden. Het wijkt sterk af van de rest van Friesland. Zo wordt er onder andere geen Fries gesproken maar Bildts en de oorsprong van de bewoners ligt in Holland. Het gebied is ontstaan door de stapsgewijze inpoldering van de Waddenzee.

 • Minnertsga
 • Nij Altoenae
 • Oudebildtzijl
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Vrouwenparochie
 • Westhoek

Midden-Friesland

In Midden-Friesland ligt provinciehoofdstad Leeuwarden. Het is beslist niet de grootste provinciehoofdstad van Nederland, maar een bezoek zeker waard. Daarnaast zijn Sneek, Bolsward en Joure in Midden-Friesland te vinden. Meer geïnteresseerd in water en watersport? Samen met regio Zuidwest Friesland zijn hier meer dan genoeg meren te vinden.

 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Aldeboarn
 • Baard
 • Bears
 • Boazum
 • Boksum
 • Bolsward
 • Boornzwaag
 • Britswert
 • Broek
 • Burgwerd
 • Dearsum
 • Eagum
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Easterwirrum
 • Friens
 • Gauw
 • Gersloot
 • Goaiïngea
 • Goingarijp
 • Goutum
 • Grou
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Hempens
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hilaard
 • Hinnaard
 • Idaerd
 • Iens
 • Itens
 • Jellum
 • Jirnsum
 • Jorwert
 • Joure
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Leons
 • Luinjeberd
 • Lytsewierrum
 • Mantgum
 • Nes
 • Nieuwebrug
 • Nijland
 • Offingawier
 • Poppenwier
 • Raerd
 • Reahûs
 • Reduzum
 • Rien
 • Skarsterbrêge
 • Sibrandsbuorren
 • Skearnegoutum
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Swichum
 • Teerns
 • Terband
 • Terherne
 • Terkaple
 • Tersoal
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Toppenhuzen
 • Twellegea
 • Yndyk
 • Vegelinsoord
 • Warstiens
 • Warten
 • Weidum
 • Wergea
 • Wiuwert
 • Wirdum
 • Wommels
 • Wytgaard

Noord-Friesland

Noord-Friesland is in de loop van de jaren ontstaan door verdergaande inpolderingen van de Waddenzee. Nogal wat mensen zullen deze streek alleen bezoeken om vanuit Holwerd de boot naar Ameland te pakken. Toch is een plaats als Bolsward ook alleraardigst en een bezoek meer dan waard. Aan de uiterste oostzijde, op de grens met provincie Groningen, is Nationaal park Lauwersmeer te vinden.

 • Aalsum
 • Alde Leie
 • Anjum
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Britsum
 • Burdaard
 • Cornjum
 • Dokkum
 • Ee
 • Engwierum
 • Faugum
 • Ferwert
 • Finkum
 • Foudgum
 • Ginnum
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumhuizen
 • Hantumeruitburen
 • Hegebeintum
 • Hiaure
 • Hijum
 • Holwerd
 • Jannum
 • Jelsum
 • Jilsum
 • Jouswier
 • Lichtaard
 • Marum
 • Metslawier
 • Miedum
 • Moddergat
 • Morra
 • Lekkum
 • Nes
 • Niawier
 • Lioessens
 • Oosternijkerk
 • Oostrum
 • Paesens
 • Raard
 • Reitsum
 • Sibrandshus
 • Snakkerburen
 • Stiens
 • Ternaard
 • Waaxens
 • Wanswert
 • Wetsens
 • Wierum
 • Wyns

Noordwest Friesland

Hoofdattracties in Noordwest Friesland zijn zonder twijfel Franeker met het Planetarium Eise Eisinga en Harlingen. Vanaf Harlingen kun je de boot pakken naar Vlieland en Terschelling, maar ook een uitstapje maken op de Waddenzee en met een beetje geluk heel veel zeehonden spotten.

 • Achlum
 • Arum
 • Baaium
 • Beritsum
 • Biessum
 • Bitgum
 • Bitgummolen
 • Blessum
 • Boer
 • Breezanddijk
 • Deinum
 • Dongjum
 • Drondryp
 • Firdgum
 • Franeker
 • Harlingen
 • Herbaijum
 • Huns
 • Ingelum
 • Kimswerd
 • Kleaster-Lidium
 • Marsum
 • Menaam
 • Midlum
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Tzummarum
 • Waaksens
 • Wier
 • Wijnaldum
 • Witmarsum
 • Wjelsryp
 • Zurich
 • Zweins

Waddeneilanden (Friese)

De Friese Waddeneilanden bestaan uit Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Het waddeneiland Texel valt onder Noord-Holland en dat eiland kent een heel ander karakter dan de Friese die hieronder staan opgesomd.

Zuidoost Friesland

In Zuidoost Friesland zijn als hoofdplaatsen Heerenveen en Wolvega te vinden. Watersporters kunnen aan de westzijde van dit gebied hun hart ophalen op het grote Tjeukemeer.

 • Bantega
 • Blesdijke
 • Boijl
 • Bontebok
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • Delfstrahuizen
 • Easterga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Follega
 • Haskerhorne
 • Heerenveen
 • Katlijk
 • Langelille
 • Midam
 • Munnekeburen
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nijehaske
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Nijeholtwolde
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oosterstreek
 • Oosterzee
 • Oranjewoud
 • Oudehaske
 • Oudeschoot
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Peperga
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Scherpenzeel
 • Sintjohannesga
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Zandhuizen

Zuidwest Friesland

Zuidwest Friesland is een streek die zoals de naam al aangeeft in het zuidwesten van Friesland ligt. Het gebied wordt gevormd door de gemeenten De Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Onderdeel van Zuidwest Friesland is Gaasterland, een populair vakantiegebied. Dit deel is opvallend geaccidenteerd en voorzien van het nodige bos en daarmee heeft het een ander karakter dan de rest van Friesland.

 • Abbegea
 • Allingawier
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Blauhuis
 • Cornwerd
 • De Gaastmar
 • De Hommerts
 • Dedgum
 • Dijken
 • Donlaga
 • Drylts
 • Easthim
 • Elahuizen
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Greonterp
 • Harich
 • Heech
 • Hemelum
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Jutrijp
 • Kolderwolde
 • Koudum
 • Koufurderigge
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Longerhouw
 • Makkum
 • Mirns
 • Molkwerum
 • Nijemirdum
 • Nijhuizum
 • Oudega
 • Oudemirdum
 • Parrega
 • Piaam
 • Rijs
 • Ruigahuizen
 • Sanfirden
 • Schraard
 • Sint Nicolaasga
 • Sloten
 • Sondel
 • Smelbruge
 • Stavoren
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Waldsein
 • Warns
 • Westhem
 • Wijckel
 • Wolsum
 • Wons
 • Workum

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 21 september 2021