Midden-Friesland

In Midden-Friesland ligt provinciehoofdstad Leeuwarden. Het is beslist niet de grootste provinciehoofdstad van Nederland, maar een bezoek zeker waard. Daarnaast zijn Sneek, Bolsward en Joure in Midden-Friesland te vinden. Meer geïnteresseerd in water en watersport? Samen met regio Zuidwest Friesland zijn hier meer dan genoeg meren te vinden.

 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Aldeboarn
 • Baard
 • Bears
 • Boazum
 • Boksum
 • Bolsward
 • Boornzwaag
 • Britswert
 • Broek
 • Burgwerd
 • Dearsum
 • Eagum
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Easterwirrum
 • Friens
 • Gauw
 • Gersloot
 • Goaiïngea
 • Goingarijp
 • Goutum
 • Grou
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Hempens
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hilaard
 • Hinnaard
 • Idaerd
 • Iens
 • Itens
 • Jellum
 • Jirnsum
 • Jorwert
 • Joure
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Leons
 • Luinjeberd
 • Lytsewierrum
 • Mantgum
 • Nes
 • Nieuwebrug
 • Nijland
 • Offingawier
 • Poppenwier
 • Raerd
 • Reahûs
 • Reduzum
 • Rien
 • Skarsterbrêge
 • Sibrandsbuorren
 • Skearnegoutum
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Swichum
 • Teerns
 • Terband
 • Terherne
 • Terkaple
 • Tersoal
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Toppenhuzen
 • Twellegea
 • Yndyk
 • Vegelinsoord
 • Warstiens
 • Warten
 • Weidum
 • Wergea
 • Wiuwert
 • Wirdum
 • Wommels
 • Wytgaard

———————————————————
© IsDitLeuk.nl
V2021-1
Datum laatste update: 21 september 2021